» مرکز خدمات سرمایه گذاری » دستورالعمل

دستورالعمل تشکیل مرکز خدمات سرمایه گذاری استان ها

دستورالعمل تشکیل مرکز خدمات سرمایه گذاری استان ها

هیئت وزیران در جلسه مورخ 29/1/89 بنا به پیشنهاد شماره 193412/21-24836 مورخ 15/1/9 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موافقت نمود:

1- اصطلاحات و واژه های زیر در معانی مشروح مربوط بکار می روند:

الف ) سازمان : سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی وفنی ایران

ب) مرکز : مرکز خدمات سرمایه گذاری استان

ج) رئیس مرکز : استاندار

د) نایب رئیس مرکز : رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان که در عین حال مسئولیت امور اداری و اجرایی مرکز را به عهده دارد.

 

2- بمنظور حمایت، تسهیل و تسریع در سرمایه گذاری در استانهای کشور مرکز خدمات استان در راستای اهداف مندرج در قانون تشویق وحمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب 1380 و اعمال نمایندگی سازمان در سطح استانها تشکیل می شود.

3- مرکز کانون مراجعه متقاضیان سرمایه گذاری خارجی در سطح استان می باشد و ضمن انجام امور تفویضی از سوی سازمان و اعمال اختیارات مربوط ، مرجع هماهنگی استان با سازمان خواهد بود.

4- خدمات قابل ارایه در مرکز به سرمایه گذاران خارجی بشرح زیر است:

الف- قبل از اخذ مجوز سرمایه گذاری خارجی

 

1.اطلاع رسانی و ارایه مشورتهای لازم به سرمایه گذاران در ارتباط با امور مربوط به پذیرش و حمایت از سرمایه گذاری خارجی.

2.انجام هماهنگی و پشتیبانی لازم د رامور مربوط به اخذ مجوزهای مورد نیاز سرمایه گذاران از جمله اعلامیه تاسیس ، مجوز سازمان حفاظت محیط زیست ، پروانه های انشعاب مربوط به آب ، برق ، گاز و تلفن ، پروانه اکتشاف و استخراج معادن و غیره از دستگاههای ذیربط پیش از صدور مجوز سرمایه گذاری خارجی.

 

3.انجام هماهنگی ها و پیگیریهای لازم با واحدهای اجرایی دستگاههای مرتبط با در خواستهای سرمایه گذاری خارجی.

4.پذیرش متقاضیان سرمایه گذاری در استان و پیگیری امور مربوط به سرمایه گذاریها از طریق دستگاههای اجرایی ذیربط.

5.دریافت درخواست سرمایه گذاران خارجی بهمراه سایر مدارک مورد نیاز و هماهنگی با سازمان بمنظور صدور مجوز سرمایه گذاران.

ب - پس از اخذ مجوز سرمایه گذارای خارجی

 

1- انجام هماهنگی های لازم در امور مربوط به سرمایه گذاریهای خارجی در مراحل پس از صدور مجوز سرمایه گذاری خارجی شامل ثبت شرکت مشترک ، ثبت سفارش برای ورود ماشین آلات و تجهیزات امور مربوط به ورود و خروج سرمایه مسائل گمرکی و مالیاتی و غیره.

2- پیگیری اقدامات پس از صدور مجوز سرمایه گذاری خارجی از جمله مسائل اداری و ورود سرمایه های خارجی.

3- پیگیری مشکلات اداری متقاضیان سرمایه گذاری با سایر دستگاههای اجرایی.

 

4- ایجاد هماهنگی بین دستگاهها در جهت رفع مشکلات و موانع مربوط به سرمایه گذار بمنظور رفع مشکلات توسط استاندار و بهره گیری از حمایتهای استاندار در جهت رفع مشکلات موجود.

5- انجام امور محول شده مربوط به نظارت و راهبری طرحهای سرمایه گذاری از طرف سازمان.

ج- امور اجرایی و محتوایی

1- شناسایی و گردآوری فرصتهای سرمایه گذاری استان مطابق نمونه ارائه شده توسط سازمان.

 

2- تهیه کتابچه راهنمای سرمایه گذاری استان شامل گردش کار سرمایه گذاری، ذکر مسئولان دستگاههای مرتبط بهمراه شماره تماس و مشخصات ارتباطی دستگاههای صادر کننده مجوز.

3- برگزاری کارگاههای آموزشی بمنظور آشنایی فعالان اقتصادی، مسئولان و کارشناسان دستگاههای اجرایی استان با موضوع سرمایه گذاری و روشهای تأمین مالی بین المللی و مسایل مرتبط.

4- معرفی استان و توانمندیهای اقتصادی آن با به کارگیری ابزارهای تبلیغاتی و اطلاع رسانی.

5- حمایت و ترویج افکار و اندیشه سرمایه گذاری، فرهنگ سازی و مساعد نمودن فضای سرمایه گذاری در

 

بین اقشار مختلف جامعه جهت تبیین اهمیت و جایگاه سرمایه گذاری.

6- دستگاههای متناظر استانی مندرج در ماده (17) آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی موضوع تصویب نامه شماره 33556/ت27032هـ مورخ 23/7/1381، موظفند با مرکز همکاری نموده و افراد واجد صلاحیت را جهت هماهنگی و همکاری با مرکز بعنوان نمایندگان تام الاختیار به مرکز معرفی نمایند. افراد معرفی شده مسئولیت پیگیری و انجام امور محول شده توسط مرکز را در حوزه دستگاه اجرایی خود دارند.

 

تبصره 1 – دستگاههای اجرایی موظفند ضمن معرفی نمایندگان تام الاختیار به واحدهای تابع خود، اختیارات لازم را جهت پیگیری مسائل و امور سرمایه گذاری در حوزه دستگاه اجرایی خود به آنان تفویض نمایند.

تبصره 2  - مسئولیت اجرایی، پاسخگویی و پیگیری موضوعات بخشی دستگاههای اجرایی بر عهده نمایندگان تام الاختیار یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط می­باشد.

تبصره 3 – سایر دستگاهها و تشکلهای دولتی و غیر دولتی استان نیز حسب تشخیص استاندار، نماینده صلاحیت دار خود را بعنوان رابط به مرکز معرفی خواهند نمود.

 

تبصره 4 - مدیران دستگاههای اجرایی استان موظفند پذیرش هیئت های اقتصادی خارجی و اعزام هیئتهای اقتصادی استان به خارج را که با هدف جذب سرمایه گذاری خارجی صورت می پذیرد هیئتهای اقتصادی استان به خارج که با هدف یاد شده صورت می پذیرد مطلع نماید.

تبصره 5 – پرداخت هر گونه حقوق و مزایا، حق ماموریت و فوق العاده های نمایندگان تام الاختیار دستگاههای اجرایی مستقر در مرکز بعهده دستگاه اجرایی ذیربط بوده و مرکز موظف است گزارش کارکرد ماهانه نمایندگان مذکور را به دستگاه اجرایی ارائه نماید.

 

تبصره 6 – تلاش و عملکرد دستگاههای مختلف و مرتبط استان در زمینه تسهیل و حمایت از سرمایه گذاری و نقش دستگاه مذکور در بهبود فضای کسب و کار ارزیابی و بعنوان یک شاخص اصلی در ارزیابی عملکرد دستگاهها لحاظ خواهد گردید.

7- نمایندگان تام الاختیار علاوه بر حضور در جلساتی که به درخواست مرکز برگزار می شود، حسب نیاز و متناسب با حجم متقاضیان سرمایه گذاری خارجی و مراجعه سرمایه گذاران با اعلام رئیس مرکز در محل مرکز مستقر می شوند و در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به اخذ مجوزهای لازم و رفع موانع و مشکلات اقدام و نتیجه اقدامات خود را به رئیس مرکز گزارش می نمایند.

 

تبصره – چنانچه ظرف یک ماه دستگاه اجرایی مجوز مربوط را صادر نکند یا دلایل مخالفت خود را مستند اعلام نکند ، مرکز با تشخیص استاندار رأسا مجوز مربوط را صادر می کند.

8-مرکز موظف است گزارش عملکرد خود را هر سه ماه یکبار به سازمان ارائه و سازمان موظف است گزارشهای عملکرد سالانه را منتشر کند.

9-سازمان موظف است نسبت به آشنا سازی اعضای مرکز و سایر دستگاههای اجرایی استان با مسائل سرمایه گذاری خارجی و تقویت توان کارشناسی مرکز با تدارک و ارائه کمکهای آموزشی و فنی در قالب جزوه های کمک آموزشی و برگزاری کارگاههای آموزشی، دوره های تخصصی ، بازدید های برون مرزی و برنامه های مشابه اقدام خواهد نمود.

 

 

10- سازمان موظف است در راستای افزایش اختیارات مراکز در استانها، امور قابل واگذاری رابه وزیر امور اقتصادی و دارایی برای تفویض به مراکز استانی پیشنهاد کند. این امور شامل صدور مجوزهای پذیرش سرمایه گذاری خارجی با رعایت مقررات مذکور نیز می شود.

11- بمنظور تأمین منابع مالی مورد نیاز جهت انجام هر چه بهتر وظایف محول شده به مرکز و تهیه مدارک ، مستندات و طراحی فرصتهای سرمایه گذاری استان، معرفی  و بازرایابی ظرفیتهای استان و نظارت بر حسن اجرای طرحهای سرمایه گذاری استانها، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است یک در هزار سرجمع اعتبارات هزینه ای دستگاههای استانی را بمنظور پشتیبانی از جذب سرمایه گذاری خارجی اختصاص دهد تا با نظر سازمان متناسب با عملکرد مراکز استانی به آنها

 

پرداخت شود. اعتبارات مذکور خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور است.

12- سازمانهای امور اقتصادی و دارایی استانداریها باید ترتیبی اتخاذ نماید تا محل استقرار مرکز به گونه ای انتخاب گردد تا مراجعه  سرمایه گذاران به راحتی صورت گیرد. این مراکز باید علاوه بر امکانات نرم افزاری شامل تجهیزات رایانه ای ، اینترنت و سایر تجهیزات مورد نیاز، دارای فضای کافی جهت استقرار نمایندگان تام الاختیار دستگاهها باشند.

13- تصویبنامه شماره 207349/ت 39246ه‍ مورخ 20/12/86 و ردیف 16 جز 6 بند ب ماده 21 و تبصره های 1 و 2 و 3 ماده 21 تصویبنامه شماره 89224/ت35365ک مورخ 3/6/87 موضوع آیین نامه شورای برنامه ریزی و توسعه استان و کارگروههای تخصصی لغو می گردد.

محمد رضا رحیمی

معاو ن اول رئیس جمهور

 

لینک ها

تماس با ما

تهران ، میدان امام خمینی (ره) خیابان باب همایون خیابان صور اسرافیل خیابان داور - وزارت امور اقتصادی و دارایی -  سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران

صندوق پستی: 4618/ 11365
 
ساعت کاری سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران از روز شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 16 می باشد.
نقشه صفحه اصلی