وظایف

 

هدف از ایجاد و تشکیل این مرکز، تسهیل و تسریع در امور سرمایه گذاری خارجی در کشور، هماهنگی بین سازمان و سایر دستگاههای اجرایی ذیربط در امور سرمایه گذاری خارجی، ایجاد کانون واحدی برای مراجعه متقاضیان سرمایه گذاری خارجی و کاهش بروکراسی اداری در صدور مجوزهای هختلف مورد نیاز سرمایه گذار می باشد و وظایف قانونی این مرکز در 3 بخش تقسیم می شود که این وظایف به شرح ذیل می باشند:

الف- قبل از اخذ مجوز سرمایه گذاری خارجی

1- اطلاع رسانی و ارایه مشورتهای لازم به سرمایه گذاران در ارتباط با امور مربوط به پذیرش و حمایت از سرمایه گذاری خارجی.

- انجام هماهنگی و پشتیبانی لازم در امور مربوط به اخذ مجوزهای مورد نیاز سرمایه گذاران ازدستگاههای اجرایی ذیربط 

3- انجام هماهنگی ها و پیگیریهای لازم با واحدهای اجرایی دستگاههای مرتبط با درخواستهای سرمایه گذاری خارجی.

4- دریافت درخواست سرمایه گذاران خارجی به همراه سایر مدارک مورد نیاز و هماهنگی با سازمان بمنظور صدور مجوز سرمایه گذاران.

 ب - پس از اخذ مجوز سرمایه گذارای خارجی

1- انجام هماهنگی های لازم در امور مربوط به ورود و بکارگیری سرمایه خارجی در اجرا و راه اندازی و بهره برداری پروژه های سرمایه گذاری خارجی

2- پیگیری مشکلات اداری متقاضیان سرمایه گذاری خارجی با دستگاههای اجرایی

3- ایجاد هماهنگی بین دستگاهها در جهت رفع مشکلات و موانع مربوط به سرمایه گذار بمنظور رفع مشکلات توسط استاندار و بهره گیری از حمایتهای استاندار در جهت رفع مشکلات موجود.

ج- امور اجرایی و محتوایی

1- شناسایی و گردآوری فرصتهای سرمایه گذاری استان مطابق نمونه ارائه شده توسط سازمان.

2- تهیه کتابچه راهنمای سرمایه گذاری استان شامل گردش کار سرمایه گذاری، ذکر مسئولان دستگاههای مرتبط بهمراه شماره تماس و مشخصات ارتباطی دستگاههای صادر کننده مجوز.

3- برگزاری کارگاههای آموزشی بمنظور آشنایی فعالان اقتصادی، مسئولان و کـارشـناسـان دسـتگاهـهـای اجـرایی اسـتـان با موضوع سرمایه گذاری و روشهای تأمین مالی بین المللی و مسایل مرتبط.

- معرفی استان و توانمندیهای اقتصادی آن با به کارگیری ابزارهای تبلیغاتی و اطلاع رسانی.

5- حمایت و ترویج افکار و اندیشه سرمایه گذاری، فرهنگ سازی و مساعد نمودن فضای سرمایه گذاری در بین اقشار مختلف جامعه جهت تبیین اهمیت و جایگاه سرمایه گذاری.

 

 

لینک ها

تماس با ما

تهران ، میدان امام خمینی (ره) خیابان باب همایون خیابان صور اسرافیل خیابان داور - وزارت امور اقتصادی و دارایی -  سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران

صندوق پستی: 4618/ 11365
 
ساعت کاری سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران از روز شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 16 می باشد.
نقشه صفحه اصلی